Home

Met meer dan 30.000 geregistreerde denominaties, is de kerk in het westen gefragmenteerd en opgesplitst in vele groepen, wat God beschouwt als vleselijkheid (1 Korinthe 3:1-5). Wij hebben een beweging van broeders en zusters nodig die samenkomen onder Christus’ leiderschap en die Christus’ oproep tot discipelschap en evangelisatie over de wereld in alle eenvoud gehoorzamen. We hebben niet meer kerkgebouwen nodig; we hebben het soort gemeenschap van het lichaam van Christus nodig als in de eerste gemeente (Handelingen 2:42-47). Geen confessionele kerken met menselijke leiding, maar waar Jezus Christus het Hoofd is (Kolossenzen 1:18).

Ben je op zoek naar een gelijkgezinde gemeenschap in jouw omgeving? Wil je vruchtbaar zijn in je wandel met Jezus Christus en anderen leiden om discipel te worden? We nodigen u uit om biddend te overwegen om u aan te sluiten bij deze beweging. Het betekent niet dat u noodgedwongen de kerk waar u naar toegaat moet verlaten, maar u bent bereid gedurende de week gelijkgezinde gelovigen van alle verschillende confessionele achtergronden te ontmoeten.

Gospel Fellowships zijn gemeenschappen van gelijkgezinde gelovigen in Jezus Christus die elkaar op een wekelijkse basis ontmoeten in autonome groepen van twee à drie of meer onder het Leiderschap van Jezus Christus. Gospel Fellowships is geen organisatie, denominatie of non-profit groep, maar is simpelweg een netwerk van gelovigen die het eens zijn met de basisbeginselen uitgewerkt in het Principes Boek. Gospel Fellowships is dus gericht op het feit dat er maar één universeel lichaam van Christus in de wereld is en dat alle ware discipelen van Jezus Christus onderdeel van dat lichaam zijn.

Overweeg om, in reactie op het lezen van het Principes Boek, een gemeenschap onder leiding van Jezus Christus te starten in uw omgeving. Jezus Christus is de focus en grote eenheid onder de gelovigen. Moge Hij verheerlijkt worden in elke samenkomst (zie Principe 1 – Alleen zien op de Persoon van Jezus Christus).

we schrijven deze praktische richtlijnen ‘hoe samen te komen als een gemeenschap onder het leiderschap van Jezus Christus’ niet als regels, maar voor sommigen als nuttige handvatten. Elke groep van twee of drie broeders en zusters kunnen elkaar op deze manier ontmoeten en de Heere toestaan hun samenkomst te laten groeien tot volwassenheid. We moeten de eenvoudigheid van geloof hebben dat onze samenkomst voor Hem is en niet voor onszelf. Vroege Christenen ontmoetten elkaar met een grote vreugde, omdat ze samenkwamen met anderen die verlost waren door het kostbaar bloed van Jezus Christus. Daarom was Jezus Christus Zelf het middelpunt van hun eenheid. Deze simpele richtlijnen combineren vele van de Principes uit het boek Principes voor het samenkomen van gelovigen.

Richtlijn 1 – Samenkomen gericht op Jezus Christus
De focus van de samenkomst is richting op Jezus Christus, de Zoon van God (zie Principe 1 – Alleen zien op de persoon van Jezus Christus). De ontmoeting is onder Zijn leiderschap (zie Principe 12 – Jezus Christus: het Hoofd van de gemeente). De Naam van Jezus Christus is het begin en het eind van de ontmoeting in gebed (zie Principe 16 – De gemeente is geboren in gebed). Onze aanbidding is tot Hem. We gebruiken het Avondmaal des Heren om Zijn dood en spoedige terugkomst te verkondigen. Daarom wordt het aangemoedigd dat wanneer gelovigen wekelijks samenkomen, zij de Heere door liederen en gebed aanbidden. En dat elke groep dient te overwegen om het Avondmaal des Heren wekelijks te gebruiken als een mogelijkheid om de samenkomst te concentreren op de grote verlossing van de zonden van de mensheid en de grote hoop van het Evangelie voor anderen die nog niet geloven of het gehoord hebben (zie Principe 35 – Het Avondmaal des Heeren: Christus’ dood).

Richtlijn 2 – Discipelschap en het Woord van God
Het wordt aangemoedigd dat iedere gelovige die samenkomt onder het leiderschap van Christus de Heilige Schriften eert en leest. Een mogelijkheid om de eenheid op te bouwen en gevormd te worden tot discipel is het lezen van het Bijbelleesrooster zoals staat in het Principes Boek (zie Chronologisch lezen van de Schriften).  Wanneer de gelovigen samenkomen kan de dienende leider(s) een onderwijzing of bemoediging hebben. Het wordt eveneens aangemoedigd dat iedereen kort kan delen wat de Heer hen geleerd heeft in die week door het lezen van de Schriften. Dit zal vele broeders de mogelijkheid bieden te getuigen en te delen hoe ze door de Heere Zelf zijn gediscipeld in die week. Dit is geen vervanging voor dienende leiders en gaven in het lichaam van Christus (zie Principe 11 – Leiden is dienen in nederigheid).

Richtlijn 3 – Delen en getuigen van het goede nieuws
Als we groeien in de gelijkenis aan Jezus Christus, zullen we gaan doen wat Hij deed op aarde (zie Principe 14 – Discipelen maken; niet alleen bekeerlingen). Jezus Christus kwam om de mensheid te verlossen en zendt ons nu als Zijn ambassadeurs om het goede nieuws van Zijn dood en opstanding te delen (zie Principe 10 – Het Goede Nieuws verkondigen). Wanneer gelovigen samenkomen onder het leiderschap van de Heere wordt het aangemoedigd dat er voor alle leden gebeden wordt voor vrijmoedigheid om te getuigen. Iedere gelovige in de gemeenschap is een zendeling en een gezondene van God. Een ieder moet kracht van de Heilige Geest hebben om het goede nieuws in de kracht van God te delen (zie Principe 17 – De Geest is essentieel). Moge er daarom gebeden worden voor deze vrijmoedigheid en liefde om de Persoon van Jezus Christus te delen met anderen. Het is ook goed om tijd te maken voor getuigenissen van een getuige en hoe de Heere de woorden gaf om te delen. Het wordt ook aangemoedigd dat gelovigen zoekers uitnodigen tot de samenkomst als de Heere hen daartoe leidt.

Richtlijn 4 – Een ieder in het lichaam van Christus liefhebben
De samenkomst onder het leiderschap van de Heer Jezus Christus moet geen tijd van debat, dispuut of iemands eigen wil zijn (zie Principe 26 – Een juiste doctrine maar een verkeerde geest). Dergelijke houdingen en trots zullen niet alleen een smet brengen op het getuigenis van Christus voor ongelovigen, maar zullen ook de Geest van liefde, de Heilige Geest, niet toelaten om rijkelijk in hun midden te wonen. Iedere gelovige dient anderen hoger te achten dan zichzelf en God te vragen voor die liefde voor allen in het lichaam van Christus, diegenen die God gekocht heeft met Zijn eigen bloed (Principe 29 – Rijk zijn in barmhartigheid). We moeten allen aan het voet van het kruis gevonden worden, op een vlakke ondergrond, niemand hoger dan de ander. Een dergelijk gevoel van liefde in de samenkomst zal een groot getuigenis zijn voor de aanwezige zoekers (zie Principe 27 – De prioriteit van de liefde).

Richtlijn 5 – Training en discipelschap van leiders
Deze ontmoetingen onder het leiderschap van onze Heere moeten groeiende ontmoetingen worden waarin de Heere andere gelovigen toevoegt die geen gemeenschap hebben en ongelovigen die zoeken om het goede nieuws van Jezus Christus te geloven (zie Principe 2 – Waar twee of drie bijeen zijn). Dergelijke groei zal nieuwe samenkomsten vereisen en dusdoende zullen nieuwe dienende leiders nodig zijn om het lichaam van Christus lief te hebben en te begeleiden in die samenkomsten (zie Principe 59 – Ontmoetingen van kleine groepen van gelovigen). Wij bemoedigen iedere groep om zes maanden tot een jaar samen te komen en dan te vermenigvuldigen in twee à drie groepen die in staat zijn om de ontmoetingen te voorzien van leiderschap, onderwijs en onderscheidingsvermogen (zie Onderwerping en leiderschap van broeder Zac). Het Principes Boek en de jaarlijkse lezing door de Schriften zijn een aantal manieren waardoor leiders opgevoed worden door de Heere. Ook een bestaande dienende leider zou moeten overwegen een aantal gelovigen te ontmoeten die getraind en gediscipeld kunnen worden voor toekomstige leiding van een samenkomst.